Czy wiesz że

Wszystkie proponowane przez nas preparaty posiadają wymagane dopuszczenia i atesty PZH oraz zezwolenia Ministerstwa Zdrowia.

RODO

Informacja RODO
dla potencjalnych kontrahentów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO,
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Schweitzer - Chemie Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 91, NIP: 6342726424, REGON: 241305945,
wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000339005, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł opłacony w całości.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a) w formie pisemnej na adres: 40-145 Katowice przy ul. Józefowskiej 91;
b) pocztą elektroniczną na adres: biuro@schweitzerpolska.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na
przesłanie zapytanie oraz przedstawieniem oferty handlowej i warunków jej realizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda
przesyłającego.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie albo podanie ich w sposób
niepełny lub nieprawidłowy, spowoduje, że realizacja celu opisanego powyżej okaże się niemożliwa.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celów
opisanych w ust. 3 albo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Może Pan/Pani żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na
wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie – na adres administratora danych. W celu weryfikacji
uprawnienia do złożenia ww. wniosku Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji
pozwalających na weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz
sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może
Pan/Pani skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich
przetwarzania.
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.